Evropská cestovní pojištovna

rezervujte si cestovní pojištění online zde

Před cestou

Na co nezapomenout před cestou?

 • seznamte se základními informacemi o navštěvované zemi a místě pobytu (rizikové oblasti)
 • cestujete-li do méně vyspělých zemí, zjistěte si, zdali nepotřebujete očkování proti některým exotickým nemocím
 • před delší cestou preventivně navštivte svého lékaře a zajistěte si nezbytné léky
 • při cestě do země s vízovou povinností si včas vyřiďte víza na příslušném konzulátu
 • při cestování automobilem se informujte, zda váš řidičský průkaz v navštívené zemi platí
 • připravte se na odlišná pravidla silničního provozu
 • nezapomeňte si pořídit fotokopie dokladů, které uložte na jiné místo než originály
 • zavazadla označte skrytou jmenovkou s adresou, kterou uložte i dovnitř zavazadla
 • cestujete-li letecky, použijte pevných, dobře uzamykatelných zavazadel a výrazně je odlište

Během cesty

Praktické informace

 • obraťte se na naši asistenční službu v jakékoli tísňové situaci; odkudkoli ze světa jsou Vám k dispozici na telefonu naši asistenční koordinátoři, s nimiž můžete hovořit česky 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • pro případ zdravotních problémů je připraven na asistenční lince zkušený lékař, který Vám pomůže nepříjemnou situaci vyřešit.
 • v případě hospitalizace musíte asistenční službu telefonicky informovat okamžitě!
 • důkladně zkontrolujte zavazadla při převzetí od přepravce jejich vykradení či poškození okamžitě reklamujte u přepážky "Baggage Claims" v areálu letiště
 • při letecké přepravě si cenné a křehké věci (fotoaparáty, kamery, notebooky, šperky, peníze, léky apod.) berte s sebou do kabiny; naopak do kabiny s sebou neberte nůžky, nože a jiné ostré předměty; zavazadla vždy uzamkněte nebo jinak mechanicky znesnadněte přístup k jejich obsahu
 • při cestování automobilem uložte veškeré osobní věci do zavazadlového prostoru; věci v kabině vozu, byť přikryté, velmi přitahují pozornost zlodějů
 • v hotelu ukládejte cenné věci, větší finanční obnosy, šperky, doklady apod. do hotelového trezoru
 • v méně vyspělých zemích se vyhněte požívání vody z vodovodu, kostek ledu, místních mléčných výrobků a jídel prodávaných pouličními prodejci; i zuby si čistěte vodou prodávanou v lahvích a při sprchování vodu nepolykejte, zabráníte tím žaludečním a střevním problémům a možné nákaze parazity
 • za žádných okolností neodevzdávejte v zahraničí svůj cestovní pas, ať jste k tomu jakkoli vyzýváni
 • při ztrátě dokladů a jiných vážných záležitostech se můžete obrátit se žádostí o pomoc na naše zastupitelské úřady, kontaktní telefon a adresu získáte u asistenční služby
   

Praktické informace

Při onemocnění nebo úrazu

 • ocitnete-li se v zahraničí v nemocnici, vždy neprodleně informujte asistenční službu (tel. 420 221 860 606)
 • některá zdravotnická zařízení v zahraničí po Vás mohou vyžadovat úhradu ošetření v hotovosti
 • zaplatíte-li ambulantní ošetření v hotovosti, uschovejte si účty, aby Vám mohly být po návratu proplaceny
 • nebudete-li schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na asistenční službu
 • neuhrazujte žádné účty zaslané na Vaši adresu a předejte je ihned pojišťovně
 • dojde-li k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou, předejte pojišťovně veškeré doklady policie
 • při úrazu, jehož následkem může být trvalé postižení, vždy informujte asistenční službu
 • vyžaduje-li Vaše onemocnění či úraz lékařský převoz, asistenční služba musí být rovněž předem informována

Při škodě na osobních věcech

 • krádež osobních věcí neprodleně ohlaste na policii
 • vyžádejte si policejní protokol obsahující seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno a jaké části vozidla byly poškozeny
 • dojde-li ke škodě na osobních věcech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele o náhradu škody, převzetí žádosti si nechte potvrdit
 • poškodí-li se zavazadla při přepravě, vyžádejte si od dopravce protokol PIR či jiné věrohodné potvrzení
 • zdokumentujte okolnosti škody (fotografie atd.)
 • při uplatnění škody přiložte originály účtů na věci, za něž požadujete náhradu

Při odpovědnosti za škodu

 • svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět
 • poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu
 • snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků
 • zdokumentujte okolnosti škody (pořiďte např. fotografie)

Aktivní asistence na cestách

Jak Vám umíme pomoci

 • 24 hodin denně můžete požádat o jakoukoli radu v češtině
 • vyšleme záchranný lékařský tým pro pacienta a zajistíme jeho repatriaci
  do vlasti ambulancí i zvláštním letadlem
 • zajistíme, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě
 • poskytnutím platební záruky Vás ušetříme přímé platby při hospitalizaci
  či při náročném ambulantním ošetření
 • naši čeští lékaři sledují stav pacienta a poradí, jak je vhodné dále postupovat
 • zajistíme přivolání blízké osoby z vlasti při Vaší delší hospitalizaci
  a zprostředkujeme kontakt s rodinou
 • v případě ztráty uhradíme poplatky za vystavení náhradního cestovního dokladu
 • poradíme jak postupovat při pojistné události
 • budete-li okradeni, jsme připraveni poukázat Vám přiměřenou finanční zálohu
  na pojistné plnění

  EuroAlarm Assistance Prague
  tel.: +420 221 860 606
  fax: +420 221 860 600
  help@euro-alarm.cz

Zdravotní péče v EU

Čeští občané mají při pobytu ve státech Evropské unie (a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu) nárok na zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. To však zdaleka neznamená, že se jedná o péči bezplatnou. Zdravotní pojišťovna za svého pojištěnce uhradí pouze tolik, kolik hradí zdravotní pojišťovny v zemi, kde byla péče poskytnuta, a tuto péči lze čerpat jen ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů.

Co je třeba vědět?

Ošetření v EU nikdy není bezplatné

 • všude je třeba zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci; tato spoluúčast je na současné české poměry velmi vysoká (Francie ? 30 % u lékařského ošetření, až 65 % u léků; Dánsko ? až 100 % u ošetření zubů a u léků; Rakousko ? 10 EUR za den pobytu v nemocnici; Itálie ? 100 % u léků apod.)
 • v některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba nejprve uhradit zdravotní péči v hotovosti, teprve po návratu do ČR je možné požádat o proplacení zdravotní pojišťovnu; spoluúčast uhrazena nebude
 • zdravotní péči je možné čerpat jen v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, tzn. že jsou začleněna do veřejného systému zdravotní péče
 • zdravotní péče čerpaná v privátních zdravotnických zařízeních nebude ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazena (v turistických oblastech je většina zdravotních zařízení soukromá)

Co zdravotní péče nezahrnuje

 • převoz do vlasti (repatriaci) si musí nemocný hradit sám bez dalšího nároku na proplacení
 • repatriaci tělesných ostatků při úmrtí musí vždy zcela uhradit pozůstalí
 • systém nezahrnuje asistenci pojištěným v zahraničí, která je důležitá zejména při hospitalizaci
 • v každém státě existuje odlišný a velice složitý systém spoluúčastí

Proč je nezbytné sjednat komerční cestovní pojištění

 • cestovní pojištění vždy poskytuje asistenční služby, tedy pomoc v případě nouze
 • veškeré výlohy na léčení včetně místních zákonných spoluúčastí uhradí cestovní pojišťovna
 • úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotní zařízení
 • výlohy na ošetření, které případně musel pojištěný v zahraničí uhradit v hotovosti, proplatí cestovní pojišťovna vždy v co možná nejkratším termínu (zhruba do dvou týdnů) po řádném předložení účtů
 • cestovní pojištění se vztahuje i na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků ze zahraničí
 • cestovní pojištění poskytuje ochranu i v případě mnohých dalších rizik (odpovědnost za škody, zavazadla, zrušení cesty, přivolání blízké osoby apod.)
 • podmínky pojištění jsou jednotné pro všechny státy
 • cena cestovního pojištění je zpravidla mnohem nižší než výše zákonných spoluúčastí při lékařském ošetření v jednotlivých zemích

Pojištění v rámci karet

Spoléháte-li na pojištění v rámci platebních karet, vezměte v úvahu následující

 • karta je prvotně určená k placení a nikoli k pojištění (pojištění je pouhým doplňkem)
 • některé platební karty neobsahují toto pojištění automaticky, je třeba o něj zvlášť zažádat a zaplatit pojistné
 • ?aktivace? pojištění bývá někdy vázána na úhradu služeb spojených s cestou (hotel, letenka) platební kartou
 • některé z karet obsahují pouze úrazové pojištění (pozor ? nejedná se o pojištění léčebných výloh, ale o kompenzaci v případě trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu)
 • v převážné většině nejsou limity pojistného plnění (tedy maximum toho, co nám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí) příliš vysoké, u pojištění léčebných výloh nemusí limit postačovat na úhradu nákladů spojených s ošetřením a léčením, navíc se v případě léčebných výloh občas vyskytuje poměrně vysoká spoluúčast (až ve výši 5 000 Kč)
 • pokud cestovní pojištění obsahuje i pojištění zavazadel, často jsou vyloučeny důležité položky jako např. videokamery, fotoaparáty apod., v mnoha případech se pojištění nevztahuje na krádež zavazadel z osobního automobilu způsobenou v nočních hodinách, limity pojistného plnění bývají poměrně nízké atd.
 • pojištění zahrnuté v kartě neobsahuje mnohdy pojištění léčebných výloh a úrazu v souvislosti s provozováním rizikových sportů
 • toto pojištění obvykle nezahrnuje plnění v případech zpoždění odjezdu či zavazadel, přerušení cesty, zrušení (storna) zájezdu, nebo kompenzaci v případě nevyužité dovolené atd.

Online letenky

Online rezervace auta dle Vašich potřeb - malá, kompaktní, SUV, přesně pro účel vaší cesty. Dokážeme Vám nabídnout i auto pro 9 či 12 osob. Fly4less.cz vždy nabídne tu nejlepší cenu v destinacích v Evropě, USA i Asii. Jsme specialisté na nabídku aut ve Španělsku, kde naše ceny patří k těm absolutně nejnižším. Záleží nám na kvalitě našich služeb, i proto používáme zabezpečené servery pro internetové transakce.

Od roku 2009 autopujcovnalevne.cz poskytla tisíce levných nabídek autopůjčoven po celém světě pro naše zákazníky jak pro obchodní cesty, tak auta na dovolenou. Připojte se k tisícům spokojených zákazníků, kteří si rezervovali auto s námi a získejte cenovou nabídku na levné autopůjčovny kdekoli na světě ještě dnes, pomocí našeho zabezpečeného on-line rezervačního systému nebo nám zavolejte. Nabízíme profesionální zákaznický servis každý den od 9 do 21 hodin. Veškeré rezervace jsou generovány a zajišťovány systémem Cartrawler

Cestovní nástroje

V cestovních nástrojích přinášíme různé tipy jak dosáhnout a rezervovat letenky za nejnižší ceny. Mezi ně patří hledání i v okolních dnech, nejlépe +- 3 dny ve vámi požadovaném termínu. Další radou jak docílit nižší ceny je letět třeba uprostřed týdne za nebo odlétat z okolí českých hranic nejčastěji využívané patří odlety z Berlína,Vídně, Mnichova, ale i z Wroclavi Krakova nebo Katovic.


Nejhledanější letenky

Nejhledanější letenky z naší nabídky. Letenky, které naši zákazníci nejčastěji vyhledávají.
Newsletter

Přihlašením do odběru newsleteru souhlasíte se zpracováním osobích údajů Fly4less.cz